Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 7 Program Ramowy - informacje Capacities - Możliwości

Capacities - Możliwości

Program Możliwości (Capacities) przygotowano w celu wzmocnienia i zoptymalizowania zasobów wiedzy potrzebnych Europie do osiągnięcia wysokiego stopnia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Program stymuluje europejski potencjał badawczy i zasoby wiedzy poprzez rozwijanie możliwości badawczych i innowacyjnych oraz europejskiej konkurencyjności.
Program ma zapewnić optymalne wykorzystanie istniejącego w Europie potencjału z zakresie badań i innowacji poprzez:
 • optymalizację wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych;
 • wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP oraz ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych;
 • wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych;
 • uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE;
 • zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki i technologii ze społeczeństwem europejskim.Program Możliwości obejmuje siedem określonych obszarów wiedzy:

 1. Infrastruktury badawcze

Infrastruktury badawcze odgrywają kluczową rolę w postępie wiedzy, technologii oraz ich stosowaniu. Prace nad nimi wymagają obszernej wiedzy specjalistycznej.
Infrastruktury badawcze powinny być wykorzystywane w skali europejskiej przez
szerokie grono naukowców i różne gałęzie przemysłu. Rozwój pionierskich infrastruktur badawczych wymaga szerokiego zakresu wiedzy specjalistycznej. Dzięki infrastrukturom możliwe jest powstanie rozwiniętego środowiska naukowo-badawczego oraz przyciąganie naukowców reprezentujących różne kraje, regiony i dyscypliny.
 1.  Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

W ramach Programu finansowane będą:

 • Badania na rzecz MŚP: wspieranie małych grup innowacyjnych MŚP w celu rozwiązywania wspólnych bądź uzupełniających się problemów technologicznych.
 • Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: wspieranie stowarzyszeń i grup MŚP w rozwijaniu technicznych rozwiązań wspólnych problemów dla większej liczby MŚP w określonych sektorach.
 1. Regiony wiedzy

Działania podejmowane w tym obszarze umożliwią regionom europejskim zwiększenie możliwości prowadzenia działań badawczych oraz inwestowania w nie. Zachęcanie międzynarodowych sieci regionalnych i zespołów badawczych wspomoże maksymalizację potencjału regionu, kreując dynamiczne środowisko, które przyciągnie i zachęci do pozostania najlepszych naukowców. Zespoły te skupią uniwersytety, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne, regionalne rady lub agencje rozwoju.

 1. Potencjał badawczy regionów konwergencji
Działanie to ma na celu podnoszenie potencjału badawczego stosownie do potrzeb poprzez zapewnienie wsparcia w postaci inwestycji, personelu, współpracy sieciowej oraz doradztwa, w oparciu o wiedzę i doświadczenie zgromadzone w pozostałych regionach Europy. Podejmowane wysiłki ukierunkowane są na naukowców oraz instytucje sektora publicznego i prywatnego w regionach.

 1. Nauka w społeczeństwie
Program ma na celu zbudowanie pomostu między ludźmi zajmującymi się nauką zawodowo a osobami nie posiadającymi formalnego stopnia naukowego oraz promowanie zainteresowania społeczeństwa nauką. Część inicjatyw realizowanych w ramach Programu koncentruje się na skierowaniu zainteresowań młodzieży ku nauce oraz na intensyfikacji kształcenia w zakresie nauk ścisłych na wszystkich poziomach.
 1. Wspieranie spójnego rozwoju polityki w dziedzinie badań naukowych
Działania w ramach Programu skierowane są głównie do osób odpowiedzialnych za opracowanie polityki, mają na celu poprawę warunków prowadzenia badań. Jedno określone działanie wpłynie na dalszy rozwój europejskiej strategii ds. zasobów ludzkich i mobilności poprzez inicjatywy regionalne, krajowe i wspólnotowe tj. programy finansowania, ustawodawstwo, zalecenia i wytyczne. Wspólnym celem inicjatyw jest zachęcenie naukowców do pozostania w Europie jak i przyciągniecie najlepszych pracowników naukowych z całego świata.
 1. Współpraca międzynarodowa
W programach badawczych UE udział bierze ponad 100 państw z całego świata. Działania te kontynuowane będą w ramach Programu „Współpraca” stanowiącego część 7 Programu Ramowego. Obejmuje on współpracę międzynarodową w dziesięciu obszarach tematycznych oraz dziedzinach przekrojowych

Ostatnio modyfikowane: 14.07.2012