Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 7 Program Ramowy - informacje Cooperation - Współpraca

Cooperation - Współpraca

Program „Współpraca” wspiera projekty współpracy międzynarodowej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i wykraczające poza nią. W ramach dziesięciu obszarów tematycznych odpowiadających głównym dziedzinom nauki i badań program ten promuje postęp wiedzy i technologii. Badania będą wspierane i rozwijane w celu sprostania stojącym przed Europą wyzwaniom społecznym, gospodarczym, związanym z ochroną środowiska, zdrowiem publicznym oraz przemysłem, przy czym wsparcie to winno służyć interesowi publicznemu i wspomagać państwa rozwijające się.

Program „Współpraca” obejmuje działania badawcze w następujących obszarach tematycznych:
 • Zdrowie;
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia;
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne;
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
 • Energia;
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi);
 • Transport (łącznie z aeronautyką);
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;
 • Przestrzeń kosmiczna;
 • Bezpieczeństwo.
Tematyka powyższych obszarów została określona na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, tak, aby można było dostosować je do zmieniających się potrzeb i możliwości mogących się pojawić podczas trwania 7PR. Duża uwaga poświęcona zostanie zapewnieniu skutecznej koordynacji między obszarami tematycznymi i priorytetowymi dziedzinami naukowym o przekrojowym zakresie tematycznym. W przypadku dziedzin związanych z przemysłem, tematy zostały ustalone m.in. na podstawie propozycji Europejskich Platform Technologicznych.

W trakcie trwania programu uwzględniane będą propozycje tematyczne zmierzające do określenia nowych możliwości naukowych i technologicznych, a także te, które umożliwią szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się nowych epidemii czy klęsk żywiołowych.

W Programie Szczegółowym WSPÓŁPRACA w 7PR występują trzy systemy finansowania wspierające działania, wdrażane przede wszystkim na podstawie konkursów - zaproszeń do składania wniosków (calls for proposals).

Instrumenty finansowe:
 • Projekty współpracy (Collaborative projects).

Wsparcie dla projektów badawczych prowadzonych przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mających na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów, demonstracji lub wspólnych zasobów przeznaczonych do badań. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. W zależności od wyznaczonego celu możliwa jest realizacja projektów, dotyczących ukierunkowanych działań badawczych na małą lub średnią skalę, lub projektów integrujących na dużą skalę. Projekty mogą być skierowane do określonych grup, np. MŚP.

 • Sieci doskonałości (Networks of excellence – NoE).

Wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie, prowadzone przez zespoły badawcze w ramach współpracy w dłuższym okresie. Realizacja tego typu projektów wiąże się z podpisaniem formalnego zobowiązania do współpracy przez uczestniczące instytucje.

 • Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Actions – CSA).

Wsparcie dla działań mających na celu koordynowanie i wspomaganie różnych działań i polityk badawczo-naukowych, stymulowanie uczestnictwa w projektach, szczególnie MŚP oraz nowych grup badawczych (organizacja konferencji i seminariów, wykonywanie prac studyjnych i analiz, realizacja różnych działań informacyjnych i promocyjnych).

W wyjątkowych sytuacjach KE ogłasza przetargi (tenders) na wykonanie konkretnych zadań.

Ostatnio modyfikowane: 14.07.2012