Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 7 Program Ramowy - informacje Ideas - Pomysły

Ideas - Pomysły

Program IDEAS (POMYSŁY) jest nowym elementem7PR. Ma na celu wspieranie najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych, często ryzykownych badańnaukowych, które znajdują się na granicy wiedzy(frontier research). Program ten ma zwiększyć dynamikę, kreatywność i doskonałość europejskichbadań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy. Nastąpi to poprzez wspieranie projektów badawczych inspirowanych przez naukowców, przeprowadzanych we wszystkich dziedzinach przezpojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. Projekty będą finansowanena podstawie przedłożonych przez naukowcówwniosków dotyczących swobodnie wybranego przeznich przedmiotu badań i oceniane wyłączniena podstawie kryterium doskonałości przezniezależnych ekspertów, w drodze wzajemnej weryfikacji.

Obszar tematyczny Programu IDEAS obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, a w szczególności badania interdyscyplinarne, łącznie z naukami inżynieryjnymi, społecznymi i humanistycznymi. Program jest niezależny od tematycznego ukierunkowania pozostałych części 7PR. Tematykę programu określać będą sami naukowcy („bottom-up” basis). Ważnym elementem programu będzie rozpowszechnianie wyników badań. Z Programu IDEAS korzystać będą zarówno naukowcy młodego pokolenia, nowe grupy badawcze, jak również zespoły o ustalonej pozycji.

W ramach programu IDEAS wspierane będą badania:
 • pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne;
 • prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata;
 • obarczone wysokim ryzykiem naukowym;
 • łączące różne dyscypliny, różne koncepcje, techniki i metodologie (obszar tematyczny obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, a w szczególności badania interdyscyplinarne, łącznie z naukami inżynieryjnymi, społecznymi i humanistycznymi;
 • polegające w wielu przypadkach na współpracy ośrodków naukowych i badawczych z całej Europy i świata.


Program POMYSŁY finansuje kilka rodzajów grantów badawczych: 
 • dla naukowców początkujących - ERC Starting Grant: 2-7 lat po doktoracie (do 1,5 mln €na projekt trwający do 5 lat),
 • dla naukowców u progu samodzielności badawczej - ERC Consolidator Grant: 7-12 lat po doktoracie (do 2 mln €na projekt trwający do 5 lat),
 • dla naukowców doświadczonych - ERC Advanced Grant – o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mln €na projekt trwający do 5 lat),
 • dla zespołów 2-4 naukowców - ERC Synergy Grant - niezależnie od stażu badawczego (do 15 mln € na projekt trwający do 6 lat). 
Zwiększenie budżetu o odpowiednio -500 000€, 750 000, 1 mln euro€, możliwe jest w trzech przypadkach: 
 • przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
 • zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
 • konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej. 

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia, badań, aparatury, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej. 

Corocznie ogłaszany jest jeden konkurs dla każdej kategorii grantów badawczych.

Projekty są finansowane (w 100%) na podstawie wniosków złożonych przez naukowców z sektora prywatnego i publicznego. Badania mają obejmować okres do 5 lat.

Bardzo istotnym aspektem jest rozpowrzechnianie wyników badań.

Ograniczeniem jest możliwość złożenia tylko jednego wniosku rocznie, a także uczestnictwo tylko w jednym projekcie finansowanym przez ERC w danym okresie. Wniosek nadsyła główny badać (w imieniu instytucji goszczącej). 

Kryteria ewaluacji:
 • Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania niezależnym liderem naukowym (jakość badań, potencjał intelektualny i kreatywność);
 • Jakość projektu badawczego (przełomowość badań, potencjalne korzyści, metodologia);
 • Środowisko badawcze (osiągnięcie niezależności, instytucja goszcząca, udział innych instytucji).

Ostatnio modyfikowane: 14.07.2012