Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 7 Program Ramowy - informacje People - Ludzie

People - Ludzie

Program Szczegółowy LUDZIE jest częścią 7. Programu Ramowego Unii uropejskiej dedykowaną wzmocnieniu potencjału ludzkiego i rozwojowi kariery naukowców, a także zachęcającą do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa to warunek niezbędny postępu naukowego i wspierania innowacji, ale również ważny czynnik przyciągający i utrzymujący inwestycje w badania. Rozwój otwartego rynku pracy dla naukowców to źródło rozpowszechniania wiedzy zarówno w Europie, jak i poza nią.

Program LUDZIE w całości poświęcony podnoszeniu kwalifikacji naukowych, dysponuje w latach 2007-2013 budżetem na poziomie 4 750 mln Euro.

Program LUDZIE realizowany jest przy pomocy spójnego pakietu działań Marie Curie, które można podzielić na dwie kategorie:

  • Projekty instytucjonalne realizowane wspólnie przez kilka organizacji działających w obszarze badań: uczelni, instytutów naukowych, przedsiębiorstw, fundacji, itp.
  • Indywidualne projekty badawczo naukowca (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia naukowego po uzyskaniu tytułu magistra) we współpracy z instytucją goszczącą (np. uczelnia, instytut badawczy, przedsiębiorstwo znajdującą się w innym kraju niż ten w którym naukowiec ostatnio pracował.

W zależności od celu akcji Marie Curie istnieje kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych adresowanych do indywidualnych naukowców:
  • Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)
Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy umożliwiający naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Realizacja projektu powinna prowadzić do samodzielności badawczej i ułatwić lub wzmocnić kwalifikacje badacza jako lidera zespołu.
Projekt adresowany jest do wszystkich doświadczonych naukowców przebywających w krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7 PR (niezależnie od posiadanego obywatelstwa), zamierzających podjąć pracę w innym kraju członkowskim EU lub stowarzyszonym z 7 PR (także w kraju pochodzenia naukowca). Grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (w dniu zamknięcia konkursu).

Ponadto, akcja jest również adresowana do osób zainteresowanych powrotem do kariery naukowej po przerwie. Doświadczeni naukowcy, którzy przez przynajmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed zamknięciem konkursu nie zajmowali się prowadzeniem badań, mogą aplikować do specjalnego multidyscyplinarnego panelu.

Projekt realizowany jest w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego przez okres od 12 do 24 miesięcy.

Instytucja biorąca udział w projekcie otrzymuje fundusze na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem i zatrudnieniem naukowca (w tym wynagrodzenie), jego szkoleniem, prowadzonymi pracami badawczymi, zarządzaniem projektem oraz kosztów pośrednich.
  • Career Integration grant (CIG)
Akcja wyewoluowała z wcześniejszych grantów reintegracyjnych (European Reintegration Grant (ERG) i International Reintegration Grant (IRG)). Grant ma na celu wsparcie integracji naukowca w dowolnym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7PR, na przykład po zakończeniu wcześniejszego grantu. Akcja ma za zadanie zapewnić naukowcom, myślącym o rozwijaniu swojej kariery w Europie, własnego budżetu na badania, tym samym przyczyniając się do rozwoju ich kariery naukowej.
Projekt przeznaczony jest dla wszystkich doświadczonych naukowców niezależnie od posiadanego obywatelstwa, natomiast instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z 7PR. Naukowiec nie może realizować grantu w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.

Wniosek należy przygotować w porozumieniu z instytucją, w której realizowany będzie projekt. Grant obejmuje 2-4 pierwsze lata planowanej współpracy w ramach której instytucja powinna zawrzeć z naukowcem umowę o pracę.

Grant, w postaci kwoty ryczałtowej w wysokości 25 tys. euro przyznawanej na każdy rok realizacji projektu można wykorzystać na pokrycie kosztów wynagrodzenia naukowca, jego udziału w konferencjach i szkoleniach, wynagrodzenia innych naukowców oraz pracowników technicznych zaangażowanych w projekcie, kosztów podróży, szkoleń, patentów, publikacji czy zakupu odczynników.
  • International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

Projekt jest skierowany do naukowców zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badań w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach badawczych.

Grant przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR. Projektu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (przed terminem zamknięcia konkursu). Wyjątki od podanych reguł opisane są w Programie Pracy.

Projekt trwa 2-3 lata i realizowany jest w dwóch etapach. Etap pierwszy (wyjazdowy) trwa od 12 do 24 miesięcy i obejmuje prowadzenie badań w instytucji kraju trzeciego (innego niż kraj członkowski UE lub stowarzyszony). Etap drugi (powrotny) wymaga powrotu do Europy i realizowany jest w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego. Obejmuje 12-miesięczną kontynuację prowadzonych badań Instytucją odpowiedzialną za realizację całego przedsięwzięcia jest ta instytucja, w której realizowany będzie etap powrotny, przy czym nie musi to być instytucja, z którą naukowiec był związany przed rozpoczęciem projektu.

Instytucje biorące udział w projekcie otrzymują fundusze na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem i zatrudnieniem naukowca (w tym wynagrodzenie), jego szkoleniem, prowadzonymi pracami badawczymi, zarządzaniem projektem oraz kosztów pośrednich.
  • International Incoming Fellowships (IIF)

Jest to możliwość zatrudnienia doświadczonego pracownika naukowego pracującego w kraju trzecim, na okres od 1 do 2 lat, celem realizacji wspólnego przedsięwzięcia badawczego, najlepiej bazującego na transferze nowej wiedzy/technologi z kraju trzeciego do Europy.

Jest to akcja adresowana do doświadczonych naukowców pracujących w krajach trzecich zainteresowanych przyjazdem do Europy.
Naukowiec przygotowuje projekt w porozumieniu z instytucją przyjmującą w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Granty przyznawane są na okres od 12 do 24 miesięcy (z możliwą roczną fazą powrotną w kraju trzecim, znajdującym się w grupie Partnerskich Współpracy Międzynarodowej).

Wsparciem finansowym objęte są w szczególności koszty wynagrodzenia naukowca oraz koszty prowadzonych przez niego badań.
  • Marie Curie Awards (AWARDS)

Są to nagrody w dowolnej dziedzinie naukowej.

Adresatami działania są naukowcy realizujący przez co najmniej 12 miesięcy projekt badawczy w ramach akcji Marie Curie.

Co roku przyznawanych jest 5 nagród indywidualnych, o które mogą ubiegać się naukowcy i nie ma ograniczeń, co do sposobu wydatkowania przyznanych w kwocie 50 tys. euro środków.Naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich prac badawczo-rozwojowych właściwie w każdym komponencie 7PR. Wysoko cenione przez Komisję Europejską są projekty interdyscyplinarne oraz międzysektorowe.


Wysokość dofinansowania Komisji Europejskiej wynosi do 100% całkowitych poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Ostatnio modyfikowane: 14.07.2012