Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi 7 Program Ramowy - informacje

7 Program Ramowy

Programy Ramowe stanowią główne narzędzie finansowe, poprzez które Unia Europejska wspiera działalność badawczą i rozwojową w zakresie prawie wszystkich dyscyplin naukowych. Program Ramowy jest przygotowywany przez Komisję Europejską a zatwierdzany przez Radę Ministrów i Parlament Europejski.

Programy Ramowe realizowane są od 1984 roku w formie programów 5- cio letnich. Kolejny Program Ramowy rozpoczyna się w ostatnim roku poprzedniego programu i kończy w rok po rozpoczęciu kolejnego. Przyjęte okresy funkcjonowania Programów Ramowych pozwalają na zachowanie ciągłości i wzajemne nakładanie się kolejnych programów. Obecnie dobiega końca 6 Program Ramowy i rozpoczyna się 7 Program Ramowy, który w odróżnieniu od poprzednich programów został zaplanowany jako 7-mio letni (2007 – 2013).


7 PR składa się z czterech programów odpowiadających głównym celom polityki UE w dziedzinie badań:
W ramach programu wsparcie zostanie udzielone szerokiemu zakresowi działań koncentrujących się na współpracy transnarodowej, począwszy od projektów badań stosowanych i sieci współpracy a skończywszy na koordynacji narodowych
programów badawczych. Integralną część programu stanowić będzie współpraca pomiędzy Unią Europejską, a krajami trzecimi.
Program składa się z czterech podprogramów:
 • Badania realizowane w ramach współpracy,
 • Wspólne inicjatywy technologiczne,
 • Koordynacja pozawspólnotowych programów badawczych,
 • Współpraca międzynarodowa.
Program ten ma zwiększyć dynamikę, kreatywność i doskonałość europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy. Nastąpi to poprzez wspieranie projektów badawczych inspirowanych przez naukowców, przeprowadzanych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. Projekty będą finansowane na podstawie
przedłożonych przez naukowców wniosków dotyczących swobodnie wybranego przez nich przedmiotu badań i oceniane wyłącznie na podstawie kryterium doskonałości, w drodze wzajemnej weryfikacji.
Program ma na celu ilościowe i jakościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii w Europie, poprzez:
 • wzbudzenie zainteresowania zawodem naukowca,
 • zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie,
 • przyciągnięcie naukowców z całego świata,
 • zwiększenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców.
Nastąpi to w drodze uruchomienia spójnego zestawu działań „Marii Curie”, skierowanego do naukowców na wszystkich szczeblach kariery, od początkowego kształcenia naukowców do kształcenia ustawicznego i rozwoju kariery.
Celem programu „Możliwości” jest optymalizacja wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych, przy jednoczesnym podnoszeniu potencjału innowacyjnego MŚP pozwalającego im w pełni korzystać z badań naukowych. Zadaniem programu jest wspieranie regionalnych klastrów badawczych oraz uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE. Wsparcie ma być ukierunkowane na działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową.
Program realizowany będzie w sześciu obszarach:
 • infrastruktury badawcze,
 • badania na rzecz MŚP,
 • regiony wiedzy i wsparcia dla regionalnych klastrów badawczych,
 • potencjał badawczy w Regionach Konwergencji,
 • nauka w społeczeństwie,
 • współpraca międzynarodowa.

Każdy z programów wdrażany będzie przez programy szczegółowe.
Dodatkowo przewidziany jest program szczegółowy dla Wspólnotowego Centrum Badawczego - JRC (dla działań nienalężących do obszaru badań jądrowych) oraz jeden program dla Euratom-u w zakresie badań jądrowych i działalności szkoleniowej.
Ostatnio modyfikowane: 15.07.2012