Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Zadania Działu

Zadania Działu

Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi

 1. Sekcja ds. Wspierania Przygotowań Projektów
 2. Sekcja ds. Monitoringu
 3. Zespół ds. Realizacji Ogólnouczelnianych Projektów POKL


I. Ogólne zadania Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi:

Uczestniczy w zarządzaniu strategicznym projektami międzynarodowymi, to jest:

 • Pozyskuje i rozpowszechnia informacje dotyczące programów i funduszy międzynarodowych oraz możliwości udziału w nich jednostek organizacyjnych UG.
 • Prowadzi obsługę administracyjną Komitetu Sterującego ds. Projektów Międzynarodowych, przedstawia propozycje zadań do aplikowania o środki z programów międzynarodowych, w tym funduszy europejskich i funduszy strukturalnych oraz propozycje projektów przygotowywanych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Inicjuje i stymuluje procesy dostosowawcze wewnętrznych przepisów i procedur Uniwersytetu Gdańskiego do wymogów polskiego i wspólnotowego prawodawstwa w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.
 • Inicjuje szkolenia kierowników projektów i innych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie dotyczącym projektów europejskich.
 • Przygotowuje i realizuje Projekty Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi.


II. Zadania Sekcji ds. Wspierania Przygotowań Projektów:

 • Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowanych realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych lub środków międzynarodowych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i  funduszy oraz (w uzgodnieniu z Kwestorem). możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania
 • Współpracuje z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, organizacjami partnerskimi oraz wybranymi podmiotami doradczymi i konsultingowymi przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych, w tym funduszy europejskich i funduszy strukturalnych UE.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą udziału poszczególnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych
 • Koordynuje podpisywanie umów o dofinansowanie projektów.


III. Zadania Sekcji ds. Monitoringu:

 • Prowadzi rejestr składanych i realizowanych projektów.
 • Sprawuje nadzór formalny nad kierownikami projektów w zakresie zgodności realizacji projektów z powierzonymi obowiązkami, w szczególności z wytycznymi programowymi oraz warunkami zawartych umów o dofinansowanie.
 • Prowadzi monitoring realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy międzynarodowych.
 • Sporządza sprawozdania zbiorcze dotyczące udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach finansowanych z funduszy międzynarodowych.
 • Współpracuje w szczególności z Działem Finansowo–Księgowym Projektów Europejskich,  Centrum Inwestycji i Remontów w zakresie monitoringu realizowanych projektów miedzynarodowych.
 • Prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną zewnetrznych kontroli, przeglądów okresowych i wizyt monitoringowych projektów międzynarodowych.

III. Zadania Zespołu ds. Realizacji Ogólnouczelnianych Projektów POKL:

 • Realizuje projekty ogólnouczelniane „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego” i „Kształcimy najlepszych kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Odpowiada za zgodność realizacji wyżej określonych projektów z dotyczącymi ich umowami, harmonogramami, zakresami rzeczowymi i planami.
 • Sporządza sprawozdania i raporty z przebiegu realizacji projektów.
Ostatnio modyfikowane: 13.02.2014